Проектиране  

Екипът ние от квалифицирани проектанти с дългогодишен опит и сертификати

В „АБК Системи” ООД работи екип от квалифицирани проектанти с дългогодишен опит, квалификация и сертификати, необходими за проектирането на: 

 • Вътрешни и външни електро инсталации в административни и жилищни сгради
 • Оптични мрежи
 • Силнотокови инсталации
 • Осветителни инсталации
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Мълниезащитна инсталация
 • Заземителни инсталации
 • Структурни Кабелни Системи
 • Проектиране на решения с активно оборудване за Локални Компютърни Мрежи (LAN) и Глобални Компютърни Мрежи (WAN)
 • Разработка, внедряване и поддръжка на Комплексни Комуникационни Решения за нуждите на големи организации
 • Кабелни Телевизионни Мрежи
 • Озвучаване и оповестяване
 • Системи за контрол на достъпа и паркинг системи
 • Системи за Видеонаблюдение

Проектантите на фирмата притежават сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) в България. Компанията има разрешение за проектиране, съгласуване, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи по НАРЕДБА № Iз-2815/07.11.2011 г. (за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност).

Нашите проектанти изработват проекти, съобразно желанията на клиента, спазвайки изискванията на Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради и Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 

Нуждаете се от проектиране?

Обърнете са към нас за да предложим оптимизиран проект въз основа на инсталаторския ни опит

Връзка с нас