За компанията

Специализирани сме и в производство на медни и оптични свързващи кабели

АБК Системи

“АБК Системи” ООД е правоприемник на фирма "АБК Нет" ЕООД с 13 годишен опит

“АБК Системи” ООД е дългогодишен опит в проектирането, изграждането, сертифицирането и поддръжката на всички видове електрически инсталации, охранителни и оповестителни системи, както и комуникационни решения на българския и международния пазар и има установени силни връзки с доставчици на световно ниво, които са представени в България. Ние предоставяме инженерингови услуги за проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на силнотокови, слаботокови и оптични инсталации в строителството на нови административни, обществени, индустриални и жилищни сгради, реконструкция и ремонт на съществуващи сгради. Специализирани сме и в производство на медни и оптични свързващи кабели. Оборудвахме лаборатория за производство на електрически табла. Екипът ни има зад гърба си едни от най-големите и комплексни инфраструктурни решения в областта на електроинсталациите, реализирани за изминалите 10 години в страната. И завършени значими комуникационни проекти реализирани в Германия и Нидерландия.

Складова база и мобилизация

Складовата ни база се намира на комуникативно място. Представлява 2360 кв.м. застроен терен, в който освен материалите ни съхраняваме и допълнителни съоръжения и оборудване, които използваме в ежедневието си.

Разполагаме с широк диапазон от транспортни средства, подемни машини, инструменти и специализирана техника. Ползваме собствена пробивна техника марки BOSCH и Hilti и елекрически и моторизирани повдигачи с височина до 17 метра. Собственици сме на специализирани микробуси за сплайсване на оптично пасивно оборудване, на високопроходима техника, багер, маниту, пикапи и бусове. 

120

Завършени проекти

150

Разписани проекти

70

Спечелени конкурси

96

Клиенти

Философията ни 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „АБК СИСТЕМИ“

Ръководство на фирма „АБК Системи“ ООД декларира своята политика, в изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 45001:2018:

ПОЛИТИКАTA ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АБК СИСТЕМИ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ:
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОМПЕТЕНТНА И ПОСТОЯННА ПОДДРЪЖКА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД,
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ, НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 

Ръководството на „АБК Системи“ ООД, в лицето на неговите Управители:

 • декларира Политиката и стратегическите цели по качеството, околната среда и условията на труд, насочени към удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите
 • поема отговорност и осигурява
 • достъп, огласяване, осъзнаване и следванена така обявената политика от всички служители и външни изпълнители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните продукти и услуги с изискванията на клиентите
 • ежегодна ревизия на политиката при провеждането на преглед от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за организацията, и за нейните дейности
 • спазване на прилаганите стандарти, а именно: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 45001:2018 чрез поддържане на интегрираната система за управление (ИСУ)
 • управлението на значимите аспекти на околната среда и рисковете при работа
 • предотвратяване на замърсяванията на околната среда и недопускане на нараняванията при работа
 • непрекъснато подобряване ефикасността на ИСУ
 • спазване на вътрешнофирмените изисквания и норми
 • поддържане на ИСУ в съответствие с изискванията на действащото законодателство
 • спазване на изискванията на заинтересованите страни
 • наличие на необходимите за изпълнението на тази политика ресурси

За ефективното и ефикасно провеждане на обявената политика по качеството, околната среда и условията на труд, ръководството на организацията определя следните:

Стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд: 

 • Проектиране, изграждане и монтаж на инсталации, съответстващи максимално на изискванията на клиентите
 • Осигуряване на високо качество на предоставяните проекти, продукти и услуги, мобилност и кратко време за реагиране, в т.ч. и при възникване на дефекти и проблеми при клиентите
 • Осъществяване на дейности за минимизиране на рисковете, свързани с възникване на несъответствия при проектирането, производството и предоставянето на продукти/услуги
 • Подобряване на методите и средствата за събиране, систематизиране и анализ на информацията, постъпваща от клиентите, в т.ч. и относно тяхната удовлетвореност
 • Оптимизиране управлението на ресурсните потоци чрез намаляване на разходите за вложен труд и материали и подобряване на тяхната отчетност
 • Повишаване мотивацията и компетентността на персонала
 • Подобряване на екипната работа и ефикасността на комуникацията между направленията във фирмата
 • Утвърждаване на лидерските позиции в класацията на IT-фирмите, увеличаване на пазарния дял, продажбите и степента на успешната реализация на приетите поръчки
 • Инвестиране в осигуряването и поддържането на съвременна инфраструктура, работна среда, оборудване и ноу-хау
 • Изпълнение на нормативните и други приети изисквания относно опазването на околната среда и предоставянето на здравословни и безопасни условия на труд
 • Въвеждане на система от ефективни мерки за управление на значимите аспекти на околната среда и рисковете при работа
 • Предприемане на действия за непрекъснато подобряване на процесите по управление на околната среда и условията на труд, с цел предотвратяване на замърсяванията на околната среда и недопускане на наранявания при работа
 • Поддържане и непрекъснато подобрение на интегрираната система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 45001:2018

Водим се от мотото ни „ДА БЪДЕМ ВИНАГИ ДО КЛИЕНТА“ ето защо се стремим да сме коректен партньор в проектирането и изграждането на Вашата електрическа и комуникационна инфраструктура. Нашата цел е да Ви осигурим цялостно изграждане и постоянна поддръжка на всички видове сградни електроинсталации, както и да оптимизираме техните параметри, така че те да функционират в оптимален режим. Изискванията на клиентите са нашата отправна точка, а високото качество и бързината на предоставяните услуги са НАШАТА РЕКЛАМА/НАШ ПРИОРИТЕТ.

Стремим се служителите ни да са високо мотивирани и квалифицирани, чрез организирането на различни обучения ежегодно. Налагаме екипната работа и осигуряваме поддържането на модерно оборудване и now-how. Предприемаме действия за подобряване на процесите по опазването на околната среда и създаване на безопасни условия на труд.

Вашата удовлетвореност е важна за нас, ето защо след приключване на всеки обект изискваме обратна връзка.  

Нуждаете се от партньор

Ако се нуждаете от партьор в обсластта на слаботоковото и силнотоковото обслужване или инсталации, може да се свържете с нас на посочените контакти или ни пишете.

връзка с нас