Проектиране

В „АБК Системи” ООД  работи екип  от квалифицирани проектанти с дългогодишен опит, квалификация и сертификати, необходими за проектирането на:

 

 • Вътрешни и външни електро инсталации в административни и жилищни сгради;
 • Оптични мрежи;
 • Силнотокови инсталации;
 • Осветителни инсталации;
 • Пожароизвестителни инсталации
 • Мълниезащитна инсталация;
 • Заземителни инсталации;
 • Структурни Кабелни Системи;
 • Проектиране на решения с активно оборудване за Локални Компютърни Мрежи 

            (LAN) и Глобални Компютърни Мрежи (WAN);

 • Разработка, внедряване и поддръжка на Комплексни  Комуникационни Решения за 

            нуждите на големи организации;

 • Кабелни Телевизионни Мрежи;
 • Озвучаване и оповестяване;
 • Системи за контрол на достъпа и паркинг системи;
 • Системи за Видеонаблюдение.

Проектантите на фирмата притежават сертификати от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране (КИИП) в България. Компанията има разрешение за проектиране, съгласуване, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи по НАРЕДБА № Iз-2815/07.11.2011 г. (за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност). 

Нашите проектанти изработват проекти, съобразно желанията на клиента, спазвайки изискванията на Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради и Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. 

Задайте ни въпрос ...

Нагоре