Електрически системи

Проучване, офериране, изпълнение, тестване, поддръжка ремонт и преустройство на електрически инсталации в жилищни, индустриални  и сгради за обществено обслужване. 

Нашите специалисти предлагат  гъвкави решения при избор на  материали и оборудване, съобразени с особеностите на обекта и с изискванията и възможностите на клиента. 

Компанията изпълнява следните видове електрически инсталации:

 • Външно електрозахранване на обекти;
 • Резервирани захранвания- с дизелгенератори и UPS-системи;
 • Компенсация на енергията;
 • Силови трасета, изградени с кабели и шинопроводи;
 • Силнотокови инсталации- захранване на контакти, двигатели и съоръжения;
 • Осветителни инсталации- интериорно, евакуационно, фасадно и парково осветление, с голямо разнообразие на осветителни тела и съвременни решения на управление на осветлението;
 • Мълниезащитни и заземителни инсталации;
 • Доставка и монтаж на главни разпределителни, модулни, силови и табла управление;
 • Системи против обледяване на улуци и водоскоци;
 • Системи за подгряване на рампи;
 • Инсталации на фотоволтаични системи.

Задайте ни въпрос ...

Нагоре